Ustawienia


Pobieranie Paska Narzędzi Wyszukiwarki StartPage by Ixquick

Dodaj pasek narzędzi Ixquick do swojej przeglądarki już dziś. Jest wygodny i prosty w obsłudze.

Lepsza ochrona prywatności:
  • Bezpośredni dostęp do prywatnego wyszukiwania w Ixquick. Żadnego szpiegowania. Żadnego przechowywania danych. Żadnego śledzenia.
  • Natychmiast usuwa wszelkie pliki cookie podmiotów trzecich, które mogły trafić do komputera użytkownika podczas przeglądania stron.
  • Usuwa nawet pliki „Flash cookie” i/lub „Supercookie” z komputera użytkownika.
  • Wykorzystuje szyfrowanie HTTPS, aby zapobiec szpiegowaniu prywatnych danych użytkownika przez dostawców usług internetowych.
Więcej funkcji:

Po najechaniu na niektóre elementy paska narzędzi pojawiają się różne wyjaśnienia i instrukcje. Najedź na ikony, aby uzyskać więcej informacji na określony temat. Niektóre często zadawane pytania można znaleźć tutaj.

Przez pobranie paska narzędzi Ixquick Toolbar użytkownik akceptuje nasze Warunki umowy.

Wymagania systemowe:Warunki umowy
Pasek narzędzi wyszukiwania Ixquick Toolbar, pasek Ixquick Deskbar i wtyczka przeglądarki (razem „Programy do wyszukiwania Ixquick”) zapewniają łatwy dostęp do funkcji wyszukiwania Ixquick. Podczas korzystania z tych programów zapytania są przekazywane do wyszukiwarki Ixquick, a wyniki odsyłane do Ciebie z powrotem. Pasek narzędzi Ixquick Toolbar i aplikacje Ixquick Deskbar okresowo sprawdzają, czy dostępne są ich nowe wersje. Jeżeli istnieje taka możliwość, wyświetli się zapytanie o uaktualnienie tych programów. Zapytania do wyszukiwarki i inne dane związane z ich użytkowaniem są poufne i anonimowe, zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.

Zastrzeżenie do użytku niekomercyjnego
Programy do wyszukiwania Ixquick są udostępniane wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Oznacza to, że można ich używać w pracy lub w domu do przeprowadzenia dowolnego wyszukiwania. Jednak sprzedaż paska narzędzi Ixquick Toolbar, pakietu Ixquick Deskbar, wtyczki do przeglądarki, sprzedaż jakichkolwiek informacji, usług i oprogramowania związanego z nimi lub utworzonego dzięki ich wykorzystaniu, ich modyfikowanie, kopiowanie (z wyjątkiem określonym poniżej) licencjonowanie oraz tworzenie programów na bazie programów Ixquick wymaga uzyskania jednoznacznego zezwolenia firmy Ixquick. Ponadto zabrania się używania Programów do wyszukiwania Ixquick w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub zakłócanie usług wyszukiwania Ixquick (np. używania paska wyszukiwania Programów Ixquick w sposób zautomatyzowany). Zabrania się również ich używania w sposób, który mógłby przeszkadzać innym osobom w używaniu i korzystaniu z usług wyszukiwania Ixquick.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków dystrybucji lub pomysły na jej usprawnienie, wyślij e-mail za pośrednictwem łącza „Uwagi i komentarze” na stronie Ixquick.com. W ten sposób udzielasz firmie Ixquick i jej współpracownikom na wykorzystanie i wdrożenie zgłoszonych pomysłów lub komentarzy w programach do wyszukiwania Ixquick (lub w oprogramowaniu innych firm) bez wynagrodzenia.

Własność intelektualna
Użytkownik potwierdza, że wszelkie prawa, tytuły własności i interes handlowy, oraz bez wyjątku wszelkie prawa własności intelektualnej, związane z programami do wyszukiwania firmy Ixquick, ich częściami, oraz związane z programami udostępnianymi przez strony trzecie łącznie z programami Ixquick lub za ich pośrednictwem są własnością firmy Ixquick i ww. stron trzecich. Pojęcie „Prawa własności intelektualnej” oznacza wszelkie prawa, stałe i przejściowe, wynikające z prawa patentowego, prawa autorskiego, tajemnicy handlowej, prawa do znaków towarowych, przepisów o nieuczciwej konkurencji oraz wszelkich innych praw własności i praktyki ich stosowania, poprawek i przepisów wykonawczych, niezależnie od tego, czy obowiązują one teraz, czy w dowolnym momencie w przyszłości, w dowolnej jurysdykcji. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie modyfikować, dostosowywać, tłumaczył, wykorzystywać w innych dziełach, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób próbować wyodrębnić kod źródłowy z programów do wyszukiwania Ixquick. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie usuwać, ukrywać ani zmieniać informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych zastrzeżeń prawnych dołączonych lub zamieszczonych w programach do wyszukiwania Ixquick przez firmę Ixquick lub firmy udostępniające swoje aplikacje za ich pośrednictwem lub łącznie z nimi.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Producent programów do wyszukiwania Ixquick i wszelkie strony trzecie udostępniające własne oprogramowanie łącznie z nimi lub za ich pośrednictwem nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z użytkowania Programów do wyszukiwania Ixquick oraz wszelkich programów stron trzecich, udostępnianych łącznie z nimi lub za ich pośrednictwem.

PROGRAMY DO WYSZUKIWANIA IXQUICK I DOWOLNE OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH, UDOSTĘPNIANE ŁĄCZNIE Z NIMI LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM, ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE „TAKIE, JAKIE SĄ” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA FIRMA IXQUICK I DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA UDOSTĘPNIANEGO ZA JEJ POŚREDNICTWEM NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, DOSŁOWNIE ANI DOMYŚLNIE, W TYM GWARANCJI USTAWOWYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA SIĘ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. PRODUCENT PROGRAMÓW DO WYSZUKIWANIA IXQUICK I WSZELKIE STRONY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE WŁASNE OPROGRAMOWANIE ŁĄCZNIE Z NIMI LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, CZASU UDOSTĘPNIENIA I WYDAJNOŚCI PROGRAMÓW DO WYSZUKIWANIA FIRMY IXQUICK I WW. PROGRAMÓW.

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE POBIERZE I/LUB BĘDZIE STOSOWAĆ PROGRAMY DO WYSZUKIWANIA IXQUICK ORAZ WSZELKIE PROGRAMY STRON TRZECICH, UDOSTĘPNIANE ŁĄCZNIE Z NIMI LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM, NA WŁASNE RYZYKO, ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE NA KOMPUTERZE LUB ZA UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBIERANIA LUB UŻYWANIA PROGRAMÓW DO WYSZUKIWANIA IXQUICK LUB WW. INNYCH PROGRAMÓW. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH ORAZ W NIEKTÓRYCH INNYCH KRAJACH UNIEMOŻLIWIA STOSOWANIE WW. WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI. POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, W ZALEŻNOŚCI OD STANU I JURYSDYKCJI.

Ograniczenie odpowiedzialności.
PRODUCENT PROGRAMÓW DO WYSZUKIWANIA IXQUICK I WSZELKIE STRONY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE WŁASNE OPROGRAMOWANIE ŁĄCZNIE Z NIMI LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI UŻYTKOWANIA LUB NADUŻYWANIA PROGRAMÓW DO WYSZUKIWANIA FIRMY IXQUICK I WW. INNYCH PROGRAMÓW. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODNOSI SIĘ DO WSZELKICH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, TYPOWYCH LUB KARALNYCH, NAWET, GDY PODSTAWĄ ROSZCZENIA JEST GWARANCJA, UMOWA, DELIKT (W TYM NIEDBAŁOŚĆ), RÓWNIEŻ GDY FIRMA IXQUICK LUB WW. STRONY TRZECIE ZOSTANĄ POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA, NADUŻYWANIA I WSPIERANIA SIĘ NA DZIAŁANIU PROGRAMÓW DO WYSZUKIWANIA IXQUICK I WSZELKICH PROGRAMÓW UDOSTĘPNIANYCH ŁĄCZNIE Z NIMI LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM, W TYM DO ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PROGRAMÓW DO WYSZUKIWANIA IXQUICK I WSZELKICH PROGRAMÓW UDOSTĘPNIANYCH ŁĄCZNIE Z NIMI LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM ORAZ DO ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB ZAKOŃCZENIA UDOSTĘPNIANIA ROGRAMÓW DO WYSZUKIWANIA IXQUICK I WSZELKICH PROGRAMÓW UDOSTĘPNIANYCH ŁĄCZNIE Z NIMI LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM (RÓWNIEŻ DO SZKÓD PONOSZONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE). POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU, GDY JEGO CZĘŚĆ JEST NIEWAŻNA LUB NIE MOŻE BYĆ STOSOWANA, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH ORAZ W NIEKTÓRYCH INNYCH KRAJACH UNIEMOŻLIWIA STOSOWANIE WW. WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I/LUB POŚREDNIE. POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Dostawca wyszukiwania Ixquick
Programy do wyszukiwania Ixquick przeznaczone są do używania łącznie z usługami wyszukiwania Ixquick. W związku z tym korzystanie z usług wyszukiwania Ixquick określone podlega zasadom określonym w Warunkach umowy Ixquick i w Zasadach ochrony prywatności.

Inne warunki umowy
Niniejsze Warunki umowy będą interpretowane i stosowane we wszelkich aspektach zgodnie z prawem Holandii bez względu na ewentualne kolizje przepisów prawnych z prawem kraju użytkownika. Jeśli z jakiegokolwiek powodu właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień lub część niniejszych Warunków umowy za nieważne lub niemożliwe do realizacji, pozostałe Warunki umowy będą nadal obowiązywać.

Niniejsze Warunki umowy stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, dotyczące jej przedmiotu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej i podpisu firmy Ixquick i/lub osoby udostępniające oprogramowanie w połączeniu z Programami do wyszukiwania oferowanymi łącznie Ixquick lub za ich pośrednictwem.

Lipiec 2007 r.